Privacy statement Gedupeerden Car Driver Deals

Privacy

Gedupeerden Car Driver Deals (GCDD) respecteert de privacy van al haar relaties en alle websitebezoekers. GCDD zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die aan haar worden verschaft, vertrouwelijk worden behandeld en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede in overeenstemming met andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit privacy statement beschrijft hoe GCDD uw persoonsgegevens verwerkt die via deze website www.gedupeerdencardriverdeals.nl (de Website) worden verwerkt. Op deze website kun je dit privacy statement te allen tijde raadplegen.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij verzamelen via de Website is Sharing Matters B.V., handelend onder de naam Enterprise, KvK-nummer 58076468 en gevestigd te Harry Banninkstraat 129, 1011 DD te Amsterdam.

U kunt ons bereiken via CDD@Enterprise-Netherlands.com.

Doeleinden van de verwerking

GCDD verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinde:

 • Om met u in contact te komen om de situatie omtrent uw auto te bespreken;
 • Om met u een afspraak in te plannen wanneer u uw auto wilt inleveren;
 • Om u in contact te brengen met de eigenaar van uw auto indien Enterprise niet de eigenaar is van uw auto.

Juridische grondslag

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als wij een juridische grondslag hebben voor de gegevensverwerking zoals neergelegd in artikel 6 AVG. Als wij geen juridische grondslag hebben, dan is de gegevensverwerking niet toegestaan.

Wij verwerken de persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG). Dit gerechtvaardigde belang is dat wij willen kunnen reageren op uw verzoek om (i) contact op te nemen en (ii) een afspraak in te plannen voor het inleveren van uw auto (iii) u in contact te kunnen brengen met de eigenaar van uw auto. Wij hebben onze gerechtvaardigde belangen zorgvuldig afgewogen tegen uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden. Omdat dat u contact met ons opneemt, menen wij dat uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden niet zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigde belang.

Categorieën personen

GCDD verwerkt persoonsgegevens van de personen die het contactformulier invullen.

Soorten persoonsgegevens

GCDD verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • naam, adresgegevens, postcode, woonplaats, e-mailadres, en telefoonnummer;
 • kenteken;
 • een contractnummer, en overige contractgegevens zoals de begin- en einddatum;
 • verdere gegevens die u ons verstrekt.

 

Beheer en toegang tot de persoonsgegevens

Behoudens daartoe strekkende wettelijke voorschriften in wet- en regelgeving, hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens degenen die belast zijn met het beheer van het bestand en/of degenen die in verband staan met de verwerking van persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken, waaronder werknemers en verwerkers van GCDD. Met verwerkers sluiten wij een verwerkingsovereenkomst af.

Wij delen uw gegevens met de eigenaar van uw auto die vervolgens contact met u kunnen opnemen.

GCDD maakt gebruik van de volgende online tools:

 • Google Analytics

De Google Analytics cookies hebben wij “privacyvriendelijk” ingesteld, in overeenstemming met de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens daaraan stelt.

Waar bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte (de EER) bevinden. Uw gegevens worden niet buiten de EER opgeslagen of verwerkt.

Beveiliging van persoonsgegevens

GCDD treft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn erop gericht een passend beschermingsniveau te bereiken, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Bewaartermijn

GCDD bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij verwijderen uw gegevens zodra een van de volgende situaties zich voordoet:

 • De situatie omtrent uw auto is opgelost;
 • U uw auto heeft ingeleverd; of
 • Wij hebben u in contact gebracht met de eigenaar van uw auto indien wij niet de eigenaar zijn.

Rechten betrokkenen

U hebt diverse rechten onder de AVG. Hieronder beschrijven wij uw rechten in meer detail. U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar CDD@Enterprise-Netherlands.com. Wij zullen uiterlijk binnen één maand op uw verzoek reageren, maar hebben het recht om deze termijn met twee maanden te verlengen (bijvoorbeeld wanneer uw verzoek erg ingewikkeld is). Als wij de reactietermijn verlengen, dan zullen wij dat u binnen één maand na uw verzoek vertellen.

Recht van inzage: U kunt ons vragen te bevestigen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Als dit het geval is, kunt u ons vragen om inzage.

Recht op rectificatie: U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te corrigeren als deze onjuist zijn. Met inachtneming van het doel van de verwerking, kunt u ons ook vragen onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Recht van bezwaar: U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt dit recht slechts als wij uw persoonsgegevens verwerken op de grondslag dat dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen.

Recht op beperking van de verwerking: U kunt ons verzoeken de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Als wij aan uw verzoek voldoen, zullen wij – naast opslag – uw persoonsgegevens enkel verwerken met uw toestemming of voor de instelling, uitvoering of onderbouwing van een rechtsvordering, om de rechten van anderen te beschermen, of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of een lidstaat.

Recht op verwijdering: U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit recht is niet absoluut. Wij zijn slechts onder bepaalde voorwaarden verplicht aan uw verzoek te voldoen.

Recht op gegevensoverdracht: U mag ons vragen om een kopie van uw persoonsgegevens. U mag ons ook vragen uw persoonsgegevens aan een derde over te dragen, als dit mogelijk is. U hebt dit laatste recht alleen als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of omdat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht. Als wij aan uw verzoek voldoen, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Als wij van oordeel zijn dat het voldoen aan uw verzoek afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen, hebben wij het recht niet aan uw verzoek te voldoen.

Intrekken toestemming: Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan hebt u als betrokkene te allen tijde het recht die toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Klachten

Indien u een klacht hebt over de wijze waarop GCDD uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar CDD@Enterprise-Netherlands.com. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ DEN HAAG

0900-2001 201

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen in Privacy Statement

GCDD behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Indien wij materiële wijzigingen aanbrengen dan zullen wij dit door middel van een pop-up op de website kenbaar maken.

17 juni 2021


Vul uw gegevens in

Back to top